Lees hier meer over onze privacy- en cookieverklaring...

Privacy verklaring

Algemeen

Deze website wordt beheerd door s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Wie zijn wij?

Dit is de Privacy Statement van s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught. Onze contactgegevens zijn:

 • Telefoon: 06-42250988 of 06-29366693
 • E-mail: info@s-hertogenboschindialoog.nl

Duidelijkheid over uw privacy

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
 • Leeftijd, geslacht.

 2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:

 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers.
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
 • Het eventueel uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het eventueel versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst of uitnodiging.
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze doelstellingen. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze relatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. 

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement. U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen twee weken.

5.2 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit laten wij u dan gemotiveerd weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau..

7.3  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. 

8. Klachtrecht

8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.  

8.2  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijzigingen van de Privacy Statement

9.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. 

Deze verklaring is een standaard verklaring en is het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van het thema "De kunst van het samenleven". Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. De Dialoogtafels staan soms op unieke locaties...

Contact

s-Hertogenbosch in Dialoog - Dag van de Dialoog in Den Bosch & Vught
Doe ook mee met een van de
dialoogtafels in 's-Hertogenbosch & Vught

 06-42250988 of 06-29366693
 info@s-hertogenboschindialoog.nl